เรื่อง :
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
16 ตุลาคม 2562
ผู้ลงประกาศ :
งานประชาสัมพันธ์
รายละเอียด :
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีการและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น เทศบาลตำบลศรีสำโรง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง

( คลิกเพื่อชมรูป )