เรื่อง :
ประกาศ ช่องทางการตอบแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) ของเทศบาลตำบลศรีสำโรง
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
15 พฤษภาคม 2562
ผู้ลงประกาศ :
งานประชาสัมพันธ์
รายละเอียด :
ด้วยเทศบาลตำบลศรีสำโรง ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ (ITA) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชน ตอบแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มี่ส่วนได้เสียว ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง รวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้กำหนดช่องทางการตอบแบบสำรวจ ดังต่อไปนี้ 1. URL : https://itas.nacc.go.th/go/iit/2quqc5 สำหรับแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) โดยให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสำโรง เป็นผู้ตอบแบบสำรวจ 2. URL : https://itas.nacc.go.th/go/eit/2quqc5 สำหรับแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) โดยให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลศรีสำโรงเป็นผู้ตอบแบบสำรวจ ทั้งนี้ สามารถตอบแบบสำรวจฯ ตามช่องทางข้างต้นได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันทที่ 31 พฤษภาคม 2562

( คลิกเพื่อชมรูป )