เรื่อง :
ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
09 มกราคม 2562
ผู้ลงประกาศ :
งานประชาสัมพันธ์
รายละเอียด :
ตามประกาศเทศบาลตำบลศรีสำโรง ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ได้ประกาศรับโอนบุคคลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 -2563) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 จำนวนตำแหน่ง 4 อัตรา นั้น ดังนั้้น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องและสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในใบประกาศเทศบาลตำบลศรีสำโรง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา (รับโอนระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562) 2. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา (รับโอนระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) 3. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา (รับโอนระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) 4. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา (รับโอนระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง

( คลิกเพื่อชมรูป )