เรื่อง :
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) สำหรับบุคลากรภายใน
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
17 พฤศจิกายน 2561
ผู้ลงประกาศ :
งานประชาสัมพันธ์
รายละเอียด :
ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเทศบาล ได้นำเข้าจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ่งหมายถึงบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการทุกกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกมิติของหน่วยงาน และให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายครบถ้วนตามตัวชี้วัด จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางให้บุคลากรตามข้างต้นเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานดังนี้ 1. ผ่านลิงค์ --> https://itas.nacc.go.th/go/iit/2quqc5 2. ผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR-Code) ด้านล่างนี้

( คลิกเพื่อชมรูป )