ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

สายตรงนายก..
xxxxx xxxxxx
นายกเทศมนตรี

โทร : 0 5568 1657

-------------------------------------
สายตรงปลัด
นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
โทร 0 5568 1657 ต่อ 106
              สารจากนายกเทศมนตรี
              ข้อมูลพื้นฐาน
              วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์
               คณะผู้บริหาร
              สมาชิกสภา
              หัวหน้าส่วนราชการ
              สำนักปลัด
              กองคลัง
               กองช่าง
              กองการศึกษา
              กองสาธารณสุข ฯ
              แผนพัฒนาสามปี
               แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
               ข้อบัญญัติ
              งบประมาณประจำปี
               แผนที่อาณาเขต
              เอกสารสำหรับพนักงาน
              โครงสร้างองค์กร
           จริยธรรมสำหรับฝ่ายสภาท้องถิ่น
              จริยะธรรมสำหรับฝ่ายบริหาร
              อำนาจหน้าที่
              ประมวลจริยะธรรม
              สถิติการให้บริการ
              แผนการดำเนินงาน 2561
              รายงาน รอบ 6 เดือน
              เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 61
              รายงานผลการปฏิบัติงาน 2561
              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน     เทศบาลตำบลศรีสำโรง    จังหวัดสุโขทัย

1. สภาพทั่วไป
1.1 ลักษณะที่ตั้ง/ประวัติ
           เทศบาลตำบลศรีสำโรงตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำยมตอนกลางของอำเภอ ศรีสำโรง ห่างจาก
อำเภอเมืองสุโขทัยไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ประมาณ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 6 ตาราง
กิโลเมตร มีชื่อเดิมว่า “ สุขาภิบาลคลองตาล ” อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 90 เล่มที่ 72 ตอนที่ 74 ลงวันที่ 13 กันยายน 2498 และต่อมาได้มีประกาศเปลี่ยนแปลง
เขตสุขาภิบาลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย และให้เรียกชื่อใหม่ว่า “ สุขาภิบาลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ” ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา หน้า 2551 เล่มที่ 75 ตอนที่ 72 ลงวันที่ 16 กันยายน 2501 ต่อมาในปี
พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 จึงได้เปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลศรีสำโรงเป็นชื่อใหม่ว่า “ เทศบาลตำบลศรีสำโรง ” ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ตามประกาศ
ในราชกิจกานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก หน้า 1 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เพื่อให้ท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลที่มีโครงสร้าง
ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประกอบกับการปกครองส่วน ท้องถิ่น
รูปแบบปัจจุบันมีความไม่เหมาะสมที่จะรองรับการกระจายอำนาจที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควร เปลี่ยนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลที่มีอยู่เดิมเป็นเทศบาลตำบล และยกเลิกการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลจนถึง ปัจจุบัน

1.2 อาณาเขต
ทิศเหนือ
     หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำยม ตรงปลายสะพานวัดคลองโป่ง

ด้านตะวันตกเฉียงใต
      จากหลักเขตที่ 1 เลียบตามด้านใต้ของสะพานวัดคลองโป่ง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงฟากตะวันออก ของถนน
จรถวิถีถ่องตรงหลัก กม.ที่ 16.900 ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2จรดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

ทิศตะวันออก
      จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงฝั่งใต้ของแม่น้ำเก่าตรงมุมเขตวัดหนองรั้งเหนือ

ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3
       จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงฟากใต้ของทางไปวัดคลองตรั่งตรงที่อยู่ห่างจาก วัดคลองตรั่ง
ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 400 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4
       จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงฟากตะวันออกของถนนจรดวิถีถ่องตรงหลัก กม.ที่ 20.430
ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5 จรดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

ทิศใต้
      จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตั้งฉากกับถนนจรดวิถีถ่องไปทางทิศตะวันตกถึงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำยม ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 6 จรดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

ทิศตะวันตก
      จากหลักเขตที่ 6 เลียบฝั่งตะวันออกของแม่น้ำยมไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ 1จรดกับองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดเกาะและแม่น้ำยมอ่านเอกสารทั้งหมด คลิกที่นี่ ไฟล์ .pdf