ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

สายตรงนายก..
xxxxx xxxxxx
นายกเทศมนตรี

โทร : 0 5568 1657

-------------------------------------
สายตรงปลัด
นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
โทร 0 5568 1657 ต่อ 106
              สารจากนายกเทศมนตรี
              ข้อมูลพื้นฐาน
              วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์
               คณะผู้บริหาร
              สมาชิกสภา
              หัวหน้าส่วนราชการ
              สำนักปลัด
              กองคลัง
               กองช่าง
              กองการศึกษา
              กองสาธารณสุข ฯ
              แผนพัฒนาสามปี
               แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
               ข้อบัญญัติ
              งบประมาณประจำปี
               แผนที่อาณาเขต
              เอกสารสำหรับพนักงาน
              โครงสร้างองค์กร
           จริยธรรมสำหรับฝ่ายสภาท้องถิ่น
              จริยะธรรมสำหรับฝ่ายบริหาร
              อำนาจหน้าที่
              ประมวลจริยะธรรม
              สถิติการให้บริการ
              แผนการดำเนินงาน 2561
              รายงาน รอบ 6 เดือน
              เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 61
              รายงานผลการปฏิบัติงาน 2561
              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


 

นางสาวจันทร      เลิศจันทรางกูล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสุภัทรสรณ์    กระจ่างศิริ
พยาบาลวิชาชีพ
พันจ่าเอกประคม    วงศ์ตะมะ
นักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวกนกรัตน์  อนันตะ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวเมทิกา    แย้มเขนง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเกษม  วรรณสิทธิ์
พนักงานเก็บกวาดขยะมูลฝอย
นายเชาว์  โตเหี้ยม
พนักงานเก็บกวาดขยะมูลฝอย
นายวอน  นกพึ่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายแสวง  ชูสุวรรณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายจักรพงศ มะโนรา
พนักงานขับรถยนต (รถพยาบาลฉุกเฉิน)
นายเสน่ห์    โพธิ์คง
คนงานประจำรถขยะ
นายสุชาติ     แย้มเขนง
คนงานประจำรถขยะ

นายสายชล    บรรเทา
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวนิรดา    ศาลาดิน
คนงานทั่วไป

นายโยธิน     ทิมมะ
คนงานทั่วไป
นายไพรัช    ชิดพันธ์
คนงานทั่วไป

นางมาลัย     รักแย้ม
คนงานทั่วไป
นางสาวยุพิน     แย้มเขนง
คนงานทั่วไป


นางโบตั๋น    พงษ์ทะจิต
คนงานทั่วไป
นางบัวลอย     วรรณสิทธิ์
คนงานทั่วไป

นางสาวสมจิต    คงทน
คนงานทั่วไป
นายชาตรี    ลือเฟื่อง
คนงานทั่วไป
นายบทมากร ทีปต์นิภาธร
คนงานทั่วไป
นายธวัชชัย ฟักทอง
คนงานทั่วไป
นายวิชิด บุญดัด
คนงานทั่วไป