ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

สายตรงนายก..
xxxxx xxxxxx
นายกเทศมนตรี

โทร : 0 5568 1657

-------------------------------------
สายตรงปลัด
นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
โทร 0 5568 1657 ต่อ 106
              สารจากนายกเทศมนตรี
              ข้อมูลพื้นฐาน
              วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์
               คณะผู้บริหาร
              สมาชิกสภา
              หัวหน้าส่วนราชการ
              สำนักปลัด
              กองคลัง
               กองช่าง
              กองการศึกษา
              กองสาธารณสุข ฯ
              แผนพัฒนาสามปี
               แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
               ข้อบัญญัติ
              งบประมาณประจำปี
               แผนที่อาณาเขต
              เอกสารสำหรับพนักงาน
              โครงสร้างองค์กร
           จริยธรรมสำหรับฝ่ายสภาท้องถิ่น
              จริยะธรรมสำหรับฝ่ายบริหาร
              อำนาจหน้าที่
              ประมวลจริยะธรรม
              สถิติการให้บริการ
              แผนการดำเนินงาน 2561
              รายงาน รอบ 6 เดือน
              เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 61
              รายงานผลการปฏิบัติงาน 2561
              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


 

 

นายวุฒิศักดิ์      ลอมศรีสกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุวรรณ์  ธรรมขันคำ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายจักรพงษ์  วิรัตนเสถียร
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายสุริยา  เชื้อไชยนา
วิศวกรโยธา
สิบเอกยุทธนา  จำนวน
นายช่างโยธา
นายนิรันดร์  สถิตย์ตระกูล
ผู้ช่วยช่าง
นายไพรัตน์  จินวงศ์
ผู้ช่วยช่าง
นายอิศรายุทธ    แตงน้อย
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายธนรักษ์    ทับแปลง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายรุ้ง  นาคคำ
คนงานทั่วไป
นายเหมันต์   เหมราช
คนงานทั่วไป

ภาระหน้าที่

          - งานโครงสร้าพื้นฐาน
          - งานซ่อมบำรุงพื้นผิวจราจร ทางเดิน ทางเท้า
          - งานไฟฟ้าส่องสว่าง / ถนน
          - งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
          - งานบำบัดน้ำเสีย