ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

สายตรงนายก..
xxxxx xxxxxx
นายกเทศมนตรี

โทร : 0 5568 1657

-------------------------------------
สายตรงปลัด
นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
โทร 0 5568 1657 ต่อ 106
              สารจากนายกเทศมนตรี
              ข้อมูลพื้นฐาน
              วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์
               คณะผู้บริหาร
              สมาชิกสภา
              หัวหน้าส่วนราชการ
              สำนักปลัด
              กองคลัง
               กองช่าง
              กองการศึกษา
              กองสาธารณสุข ฯ
              แผนพัฒนาสามปี
               แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
               ข้อบัญญัติ
              งบประมาณประจำปี
               แผนที่อาณาเขต
              เอกสารสำหรับพนักงาน
              โครงสร้างองค์กร
           จริยธรรมสำหรับฝ่ายสภาท้องถิ่น
              จริยะธรรมสำหรับฝ่ายบริหาร
              อำนาจหน้าที่
              ประมวลจริยะธรรม
              สถิติการให้บริการ
              แผนการดำเนินงาน 2561
              รายงาน รอบ 6 เดือน
              เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 61
              รายงานผลการปฏิบัติงาน 2561
              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


 

 

นางสาวลดาวัลย์     ชินะชาครีย์
ผู้อำนวยการกองคลังนางวรรษมาส     ยุพเยาว์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวประสาน     แสงชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางชุติกาญจน์     เกตุชาญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกันยารัตน์   แสงทอง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายวรพล    รอดฉ่ำ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
นายกฤษดา    ทุมมานนท์
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีฯ
นางสาวศศิกานต์     ตั้งเจริญไพศาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววรรรณพร  เทียนศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางผุสดี ทีปต์นิภาธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางณัฐธยาน บุสบง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชลิต    บัวป้อม
คนงานทั่วไป
นางสาวชนิศา เมฆสวรรค
คนงานทั่วไปุ

ภาระหน้าที่

          - งานการเงินและบัญชี
          - งานพัสดุ
          - งานจัดเก็บรายได้