ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

สายตรงนายก..
xxxxx xxxxxx
นายกเทศมนตรี

โทร : 0 5568 1657

-------------------------------------
สายตรงปลัด
นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
โทร 0 5568 1657 ต่อ 106
              สารจากนายกเทศมนตรี
              ข้อมูลพื้นฐาน
              วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์
               คณะผู้บริหาร
              สมาชิกสภา
              หัวหน้าส่วนราชการ
              สำนักปลัด
              กองคลัง
               กองช่าง
              กองการศึกษา
              กองสาธารณสุข ฯ
              แผนพัฒนาสามปี
               แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
               ข้อบัญญัติ
              งบประมาณประจำปี
               แผนที่อาณาเขต
              เอกสารสำหรับพนักงาน
              โครงสร้างองค์กร
           จริยธรรมสำหรับฝ่ายสภาท้องถิ่น
              จริยะธรรมสำหรับฝ่ายบริหาร
              อำนาจหน้าที่
              ประมวลจริยะธรรม
              สถิติการให้บริการ
              แผนการดำเนินงาน 2561
              รายงาน รอบ 6 เดือน
              เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 61
              รายงานผลการปฏิบัติงาน 2561
              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


 

 
นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง


นางนววรรณ   เนตรบุตร
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
นางปาริชาติ เสาศิลา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
จ่าเอกวิทวัส     แสงทอง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นายชำนาญ  ม่วงคำ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาววรารัตน์  มาดา
นักทรัพยากรบุคล
นายชนะภัย     สุขเสริฐ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางสาววรินทร์พร   น้อยอินทร์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางสาวขัวญชีวา   ธัญญเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายคมกฤช    สำลีปั้น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  นายสมชาย    พรสุรัตน์
พนักงานดับเพลิง
นายสมทรง    รักแย้ม
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
นายวิชิต    กล่ำบุตร
พนักงานวิทยุ
  นายนฤพล    รักแย้ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นายบุญลือ    ศิริโภคา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายพนม    เกิดช่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวหทัยชนก  ภูมิโชติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกฤตยา  แช่มมาก
ผู้ช่วยระบบงานคอมพิวเตอร์
นายไชยพันธุ์    ติวุตานนท์
พนักงานขับรถยนต์
นายวรวุฒิ  แสงทอง
พนักงานดับเพลิง
นายธนากร  รักฉาย
พนักงานดับเพลิง
นายประสงค์  ด้วงทอง
พนักงานดับเพลิง
นางสมคิด  โพธิ์กอง
นักการ
นางกำไร  นกพึ่ง
นักการ


ภาระหน้าที่

          - งานธุรการ
          - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          - งานประชาสัมพันธ์
          - งานศาสนาและวัฒนธรรม
          - งานสังคมสงเคราะห์
          - งานแผนและงบประมาณ
          - งานทะเบียน
          - งานการศึกษา
          - งานบุคลากร
          - งานสวัสดิการสังคม