ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

สายตรงนายก..
xxxxx xxxxxx
นายกเทศมนตรี

โทร : 0 5568 1657

-------------------------------------
สายตรงปลัด
นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
โทร 0 5568 1657 ต่อ 106
              สารจากนายกเทศมนตรี
              ข้อมูลพื้นฐาน
              วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์
               คณะผู้บริหาร
              สมาชิกสภา
              หัวหน้าส่วนราชการ
              สำนักปลัด
              กองคลัง
               กองช่าง
              กองการศึกษา
              กองสาธารณสุข ฯ
              แผนพัฒนาสามปี
               แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
               ข้อบัญญัติ
              งบประมาณประจำปี
               แผนที่อาณาเขต
              เอกสารสำหรับพนักงาน
              โครงสร้างองค์กร
           จริยธรรมสำหรับฝ่ายสภาท้องถิ่น
              จริยะธรรมสำหรับฝ่ายบริหาร
              อำนาจหน้าที่
              ประมวลจริยะธรรม
              สถิติการให้บริการ
              แผนการดำเนินงาน 2561
              รายงาน รอบ 6 เดือน
              เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 61
              รายงานผลการปฏิบัติงาน 2561
              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


 นายธนู      สุวรรณโรจน์
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายสามารถ    ลิ้มอยู่สวัสดิ์
รองประธานสภาเทศบาลฯ

นางวิภา    เมฆสวรรค์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายวิเชียร     โชติพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายธวัช    แสงทอง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายพงษ์    จ่านาค
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายกฤษฎา    อินทรปานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายขวัญชัย    ธัญญเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายปิยะ     ช่วยเพ็ญ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายกฤษณ์     สุพรรณพร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ