ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

สายตรงนายก..
xxxxx xxxxxx
นายกเทศมนตรี

โทร : 0 5568 1657

-------------------------------------
สายตรงปลัด
นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
โทร 0 5568 1657 ต่อ 106
              สารจากนายกเทศมนตรี
              ข้อมูลพื้นฐาน
              วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์
               คณะผู้บริหาร
              สมาชิกสภา
              หัวหน้าส่วนราชการ
              สำนักปลัด
              กองคลัง
               กองช่าง
              กองการศึกษา
              กองสาธารณสุข ฯ
              แผนพัฒนาสามปี
               แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
               ข้อบัญญัติ
              งบประมาณประจำปี
               แผนที่อาณาเขต
              เอกสารสำหรับพนักงาน
              โครงสร้างองค์กร
           จริยธรรมสำหรับฝ่ายสภาท้องถิ่น
              จริยะธรรมสำหรับฝ่ายบริหาร
              อำนาจหน้าที่
              ประมวลจริยะธรรม
              สถิติการให้บริการ
              แผนการดำเนินงาน 2561
              รายงาน รอบ 6 เดือน
              เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 61
              รายงานผลการปฏิบัติงาน 2561
              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


 

 

นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง

นางนววรรณ เนตรบุตร
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
นางสาวลดาวัลย์     ชินะชาครีย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวุฒิศักดิ์    ลอมศรีสกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวจันทร      เลิศจันทรางกูล
ผู้อำนวยการกอง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางบุญนำ       เอี่ยมปาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางปาริชาต     เสาศิลา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
จ่าเอกวิทวัส    แสงทอง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นายชำนาญ  ม่วงคำ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางวรรษมาส    ยุพเยาว์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวประสาน    แสงชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายสุวรรณ์     ธรรมขันคำ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายจักรพงษ์     วิรัตนเสถียร
หัวหน้าฝ่ายการโยธา