ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

สายตรงนายก..
xxxxx xxxxxx
นายกเทศมนตรี

โทร : 0 5568 1657

-------------------------------------
สายตรงปลัด
นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
โทร 0 5568 1657 ต่อ 106
              สารจากนายกเทศมนตรี
              ข้อมูลพื้นฐาน
              วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์
               คณะผู้บริหาร
              สมาชิกสภา
              หัวหน้าส่วนราชการ
              สำนักปลัด
              กองคลัง
               กองช่าง
              กองการศึกษา
              กองสาธารณสุข ฯ
              แผนพัฒนาสามปี
               แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
               ข้อบัญญัติ
              งบประมาณประจำปี
               แผนที่อาณาเขต
              เอกสารสำหรับพนักงาน
              โครงสร้างองค์กร
           จริยธรรมสำหรับฝ่ายสภาท้องถิ่น
              จริยะธรรมสำหรับฝ่ายบริหาร
              อำนาจหน้าที่
              ประมวลจริยะธรรม
              สถิติการให้บริการ
              แผนการดำเนินงาน 2561
              รายงาน รอบ 6 เดือน
              เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 61
              รายงานผลการปฏิบัติงาน 2561
              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


 


  * กรุณาเขียนข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน *

ชื่อ - นามสกุล :  
*
E - mail :  
*
เรื่องที่จะติดต่อ :  
*
รายละเอียด  :  
รหัสลับ  :  
   
 

   * เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับกรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน
  ** (ข้อมูลทุกอย่างที่สอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับ)
หมายเลขโทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลศรีสำโรง
0 5568 1657 , 0 5568 2966 , 0 5568 3049 โทรสาร 0 5568 2243
ส่วนราชการ เบอร์ติดต่อภายใน
ห้องนายกเทศมนตรี  
            xxxxxx  xxxxxxx
101
ห้องรองนายกเทศมนตรี  
          xxxxxx  xxxxxxx 105
          xxxxxx  xxxxxxx 105
ห้องที่ปรึกษาฯ / ประธานสภาฯ  
       นายธนู  สุวรรณโรจน์
104
ห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี  
           xxxxxx  xxxxxxx
105
ห้องปลัดเทศบาล  
           นายอนุสรณ์   ยุพเยาว์
106
หน้าห้องรองนายกฯ /ปลัดฯ
107
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 108
สำนักปลัดเทศบาล 109
สำนักปลัดเทศบาล 110
งานประชาสัมพันธ์ 111
งานประชาสัมพันธ์ (Operator) 112
งานประชาสัมพันธ์ (Fax) 113
ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ 114
ห้องศูนย์การเรียนรู้ ICT
115
เวรรักษาการณ์ / ติดต่อสอบถาม 116
ผู้อำนวยการกองคลัง 117
กองคลัง 118
กองคลัง 119
งานแผนที่ภาษีฯ 120
ผู้อำนวยการกองช่าง 121
กองช่าง 122
กองช่าง 123
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 124
กองสาธารณสุขฯ 125
กองสาธารณสุข ฯ 126
อาคารพัสดุ 127
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 128
งานทะเบียนราษฎร 0 5568 3029
งานป้องกันฯ 0 5568 1703