ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

สายตรงนายก..
xxxxx xxxxxx
นายกเทศมนตรี

โทร : 0 5568 1657

-------------------------------------
สายตรงปลัด
นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
โทร 0 5568 1657 ต่อ 106
              สารจากนายกเทศมนตรี
              ข้อมูลพื้นฐาน
              วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์
               คณะผู้บริหาร
              สมาชิกสภา
              หัวหน้าส่วนราชการ
              สำนักปลัด
              กองคลัง
               กองช่าง
              กองการศึกษา
              กองสาธารณสุข ฯ
              แผนพัฒนาสามปี
               แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
               ข้อบัญญัติ
              งบประมาณประจำปี
               แผนที่อาณาเขต
              เอกสารสำหรับพนักงาน
              โครงสร้างองค์กร
           จริยธรรมสำหรับฝ่ายสภาท้องถิ่น
              จริยะธรรมสำหรับฝ่ายบริหาร
              อำนาจหน้าที่
              ประมวลจริยะธรรม
              สถิติการให้บริการ
              แผนการดำเนินงาน 2561
              รายงาน รอบ 6 เดือน
              เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 61
              รายงานผลการปฏิบัติงาน 2561
              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


 

ภาพกิจกรรม

 
ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ประจำปี 62
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 27 พฤษภาคม 2562

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ทต.ศรีสำโรง
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 27 พฤษภาคม 2562

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดโพธาราม
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 27 พฤษภาคม 2562

ชื่อกิจกรรม : พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 27 พฤษภาคม 2562

ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 62
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 27 พฤษภาคม 2562

ชื่อกิจกรรม : โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 27 พฤษภาคม 2562

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 27 พฤษภาคม 2562

ชื่อกิจกรรม : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 27 พฤษภาคม 2562

ชื่อกิจกรรม : โครงการสนับสนุนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน ประจำปี 2562
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 23 พฤษภาคม 2562

ชื่อกิจกรรม : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 23 พฤษภาคม 2562

ชื่อกิจกรรม : การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ วันเทศบาล ประจำปี 2562
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 23 พฤษภาคม 2562

ชื่อกิจกรรม : วันเทศบาล ประจำปี 2562
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 23 พฤษภาคม 2562

ชื่อกิจกรรม : ทต.ศรีสำโรง จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 23 พฤษภาคม 2562

ชื่อกิจกรรม : มอบอุปกรณ์จราจรให้แก่สถานีตำรวจภูธรศรีสำโรง
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 23 พฤษภาคม 2562

ชื่อกิจกรรม : ทต.ศรีสำโรง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 05 เมษายน 2562

ชื่อกิจกรรม : การประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลศรีสำโรง
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 14 พฤศจิกายน 2561

ชื่อกิจกรรม : โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 14 พฤศจิกายน 2561

ชื่อกิจกรรม : งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2561
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 14 พฤศจิกายน 2561

ชื่อกิจกรรม : ทำสัญญาเช่าแผงจำหน่ายสินค้าในตลาดสด ทต.ศรีสำโรง ประจำปี 2562
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 14 พฤศจิกายน 2561

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 12 พฤศจิกายน 2561

ชื่อกิจกรรม : โครงการเยาวชนไทยป้องกันภัยจากยาเสพติด ประจำปี 2561
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 12 พฤศจิกายน 2561

ชื่อกิจกรรม : การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 12 พฤศจิกายน 2561

ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3/2561
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 12 พฤศจิกายน 2561

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสามัญประจำปี 2561 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลศรีสำโรง
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 12 พฤศจิกายน 2561

ชื่อกิจกรรม : โครงการศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ปี 2561
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 12 พฤศจิกายน 2561

ชื่อกิจกรรม : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 13 กันยายน 2561

ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ประจำปี 2561
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 13 กันยายน 2561

ชื่อกิจกรรม : ทต.ศรีสำโรง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 09 มีนาคม 2561

ชื่อกิจกรรม : ทต.ศรีสำโรง ประกาศเจตจำนงบริหารราชการด้วยหลัก ITA
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 23 สิงหาคม 2560

ชื่อกิจกรรม : งานเทศกาลอาหารดีศรีสำโรง คืนที่ 3 (ดาวขำมิน& วงดนตรีคอมแบนด์)
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 04 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อกิจกรรม : งานเทศกาลอาหารดีศรีสำโรง คืน 2 (เป็กกี้ ศรีธัญญา&วงดนตรีคอมแบนด์)
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 03 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อกิจกรรม : พิธิเปิดงาน "เทศกาลอาหารดีศรีสำโรง "
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 03 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อกิจกรรม : ทต.ศรีสำโรง จัดกิจกรรม..ร่วมใจปั่น เป็นของขวัญถวาย... พ่อ
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 09 ธันวาคม 2558

ชื่อกิจกรรม : งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2558
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 30 ตุลาคม 2558

ชื่อกิจกรรม : ลานวัฒนธรรม ตลาดน้ำริมคลอง เดือน มีนาคม 58
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 06 มีนาคม 2558

ชื่อกิจกรรม : รวมภาพกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ ปี 57
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 09 ธันวาคม 2557

ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประดิษฐ์ตัวต่อนำโชค (ตัวต่อเงิน ต่อทอง)
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 22 กันยายน 2557

ชื่อกิจกรรม : ขอบคุณทหารไทย “ช่วยภัยน้ำท่วม” เทศบาลตำบลศรีสำโรง
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 15 กันยายน 2557

ชื่อกิจกรรม : ประมวลภาพเหตุการณ์อุทกภัย ระหว่างวันที่ 4 -9 กันยายน 2557
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 10 กันยายน 2557

ชื่อกิจกรรม : ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาล (เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557)
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 04 กันยายน 2557

ชื่อกิจกรรม : โครงการค่ายวัยใส ห่างไกล ยาเสพติด
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 18 สิงหาคม 2557

ชื่อกิจกรรม : รวมภาพกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 57 (12 สิงหามหาราชินี)
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 18 สิงหาคม 2557

ชื่อกิจกรรม : ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง ทั้ง 10 ชุมชน ในเขตเทศบาลฯ
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 31 กรกฎาคม 2557

ชื่อกิจกรรม : โครงการปกป้องสถาบัน ปรองดอง สมานฉันท์... คืนความสุขให้ประชาชน
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 03 กรกฎาคม 2557

ชื่อกิจกรรม : ชาวศรีสำโรง รวมใจ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 03 กรกฎาคม 2557

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีประชุมเสวนา เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อการปฏิรูป ศปป. อำเภอศรีสำโรง
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 25 มิถุนายน 2557

ชื่อกิจกรรม : อบรมส่งเสริมอาชีพในชุมชน (ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง)
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 24 มิถุนายน 2557

ชื่อกิจกรรม : ระดมกำลังพนักงานร่วมขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อเตรียมรับมือน้ำฝน
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 12 มิถุนายน 2557

ชื่อกิจกรรม : มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 57
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 06 มิถุนายน 2557

ชื่อกิจกรรม : จัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2557
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 25 เมษายน 2557

ชื่อกิจกรรม : รวมภาพกิจกรรม งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 57
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 21 เมษายน 2557

ชื่อกิจกรรม : ทต.ศรีสำโรง ประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 57
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 27 มีนาคม 2557

ชื่อกิจกรรม : ศึกษาดูงาน จังหวัดหนองคาย
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 07 มีนาคม 2557

ชื่อกิจกรรม : งานเทศกาลอาหารดีศรีสำโรง (4-8 ก.พ. 57)
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 11 กุมภาพันธ์ 2557

ชื่อกิจกรรม : มอบผ้าห่มกันหนาว
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 24 มกราคม 2557

ชื่อกิจกรรม : การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด..เทศบาลตำบลศรีสำโรง
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 24 มกราคม 2557

ชื่อกิจกรรม : งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 24 มกราคม 2557

ชื่อกิจกรรม : ตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 24 มกราคม 2557

ชื่อกิจกรรม : รวมภาพกิจกรรม "เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช"
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 09 ธันวาคม 2556

ชื่อกิจกรรม : ภาพกิจกรรม ‘เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี’
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 13 สิงหาคม 2556

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปลูกต้นไม้ ริมคลองตาปาน ประจำปี 56
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 06 สิงหาคม 2556

ชื่อกิจกรรม : นิทรรศการ 4350 การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 24 กรกฎาคม 2556

ชื่อกิจกรรม : โครงการปิดทองหลังพระ-ท่องเที่ยวสืบสานโครงการพระราชดำริ
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 24 กรกฎาคม 2556

ชื่อกิจกรรม : ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 56
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 24 กรกฎาคม 2556

ชื่อกิจกรรม : มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 12 กรกฎาคม 2556

ชื่อกิจกรรม : มอบเงินอุดหนุนกีฬาสี โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 04 กรกฎาคม 2556

ชื่อกิจกรรม : 26 มิถุนายน เทศบาลตำบลศรีสำโรง รวมพลังต่อต้านยาเสพติด
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 26 มิถุนายน 2556

ชื่อกิจกรรม : โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 56
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 13 มิถุนายน 2556

ชื่อกิจกรรม : ประชาคมเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงเข้ารับการบำบัด ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 07 มิถุนายน 2556

ชื่อกิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 05 มิถุนายน 2556

ชื่อกิจกรรม : โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" ทต.ศรีสำโรง
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 31 พฤษภาคม 2556

ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 07 พฤษภาคม 2556

ชื่อกิจกรรม : โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 02 พฤษภาคม 2556

ชื่อกิจกรรม : โครงการเทศบาลพบประชาชน ปี 56
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 01 พฤษภาคม 2556

ชื่อกิจกรรม : วันเทศบาล ประจำปี 2556
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 24 เมษายน 2556

ชื่อกิจกรรม : ถนนสายน้ำเย็น..ทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ทต.ศรีสำโรง
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 17 เมษายน 2556

ชื่อกิจกรรม : งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 56
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 17 เมษายน 2556

ชื่อกิจกรรม : มอบเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนเมษายน 56
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 05 เมษายน 2556

ชื่อกิจกรรม : การแข่งขันกีฬาในชุมชน ป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2556
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 02 เมษายน 2556

ชื่อกิจกรรม : โครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 56
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 21 มีนาคม 2556

ชื่อกิจกรรม : ถวายราชสักการะ วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2556
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 19 มีนาคม 2556

ชื่อกิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 07 มีนาคม 2556

ชื่อกิจกรรม : รวมพลังปฏิบัติธรรม ทำดี เพื่อพ่อ
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 27 กุมภาพันธ์ 2556

ชื่อกิจกรรม : ออกร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2556
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 20 กุมภาพันธ์ 2556

ชื่อกิจกรรม : งานเทศกาลอาหารดีศรีสำโรง ประจำปี 2556
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 05 กุมภาพันธ์ 2556

ชื่อกิจกรรม : ทต.ศรีสำโรง เข้าร่วมแข่งขันทำ ขนม "ข้าวตอก เมืองพระร่วง" ในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 17 มกราคม 2556

ชื่อกิจกรรม : งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 17 มกราคม 2556

ชื่อกิจกรรม : งานทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2556
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 04 มกราคม 2556

ชื่อกิจกรรม : งานมหกรรมสุขภาพ ประจำปี 2555
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 28 ธันวาคม 2555

ชื่อกิจกรรม : งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ... 5 ธันวามหาราช
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 13 ธันวาคม 2555

ชื่อกิจกรรม : งานประเพณีลอยกระทง ปี 55
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 13 ธันวาคม 2555

ชื่อกิจกรรม : การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลฯ
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 12 พฤศจิกายน 2555

ชื่อกิจกรรม : งานตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2555
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 12 พฤศจิกายน 2555

ชื่อกิจกรรม : ค่ายเยาวชนร่วมใจห่างไกลยาเสพติด
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 12 พฤศจิกายน 2555

ชื่อกิจกรรม : วางพวงมาลา "วันปิยมหาราช"
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 24 ตุลาคม 2555

ชื่อกิจกรรม : มอบเงินอุดหนุน โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 19 กันยายน 2555

ชื่อกิจกรรม : อบรม การเพาะถั่วงอกคอนโด ให้กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 18 กันยายน 2555

ชื่อกิจกรรม : สถานการณ์น้ำ ทต.ศรีสำโรง เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 55
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 17 กันยายน 2555

ชื่อกิจกรรม : ทต.ศรีสำโรง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุโขทัย
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 12 กันยายน 2555

ชื่อกิจกรรม : มอบอุปกรณ์กีฬา ทั้ง 10 ชุมชนในเขตเทศบาล
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 03 กันยายน 2555

ชื่อกิจกรรม : งานเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาราชินี
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 14 สิงหาคม 2555

ชื่อกิจกรรม : ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาราชินี
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 07 สิงหาคม 2555

ชื่อกิจกรรม : ถวายเทียนจำนำพรรษา 6 วัดในเขตเทศบาล
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 07 สิงหาคม 2555

ชื่อกิจกรรม : ช่วยเหลือและจัดสวัสดิการแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตเทศบาลฯ
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 27 กรกฎาคม 2555

ชื่อกิจกรรม : ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาฯ
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 27 กรกฎาคม 2555

ชื่อกิจกรรม : รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 26 มิถุนายน 2555

ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนารณรงค์รักษาความสะอาดของตลาดและสถานที่จำหน่ายอาหาร
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 18 มิถุนายน 2555

ชื่อกิจกรรม : จัดทำประชาคมชุมชน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558)
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 18 มิถุนายน 2555

ชื่อกิจกรรม : ประชาคมจัดทำโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 18 มิถุนายน 2555

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี 55
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 18 มิถุนายน 2555

ชื่อกิจกรรม : งานพุทธชยันตี 2600 ปี
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 18 มิถุนายน 2555

ชื่อกิจกรรม : ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ณ ตำบลทับผึ้ง
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 22 พฤษภาคม 2555

ชื่อกิจกรรม : จัดงานวันเทศบาล
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 04 พฤษภาคม 2555

ชื่อกิจกรรม : เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา ทต.ศรีสำโรง
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 04 พฤษภาคม 2555

ชื่อกิจกรรม : งานประเพณีสงกรานต์ ทต.ศรีสำโรง
วันที่เพิ่มกิจกรรม : 12 เมษายน 2555