ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

สายตรงนายก..
xxxxx xxxxxx
นายกเทศมนตรี

โทร : 0 5568 1657

-------------------------------------
สายตรงปลัด
นายอนุสรณ์ ยุพเยาว์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
โทร 0 5568 1657 ต่อ 106
              สารจากนายกเทศมนตรี
              ข้อมูลพื้นฐาน
              วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์
               คณะผู้บริหาร
              สมาชิกสภา
              หัวหน้าส่วนราชการ
              สำนักปลัด
              กองคลัง
               กองช่าง
              กองการศึกษา
              กองสาธารณสุข ฯ
              แผนพัฒนาสามปี
               แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
               ข้อบัญญัติ
              งบประมาณประจำปี
               แผนที่อาณาเขต
              เอกสารสำหรับพนักงาน
              โครงสร้างองค์กร
           จริยธรรมสำหรับฝ่ายสภาท้องถิ่น
              จริยะธรรมสำหรับฝ่ายบริหาร
              อำนาจหน้าที่
              ประมวลจริยะธรรม
              สถิติการให้บริการ
              แผนการดำเนินงาน 2561
              รายงาน รอบ 6 เดือน
              เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 61
              รายงานผลการปฏิบัติงาน 2561
              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


 
เรื่อง
วันที่ประกาศ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารเพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มิถุนายน 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 8/2 หมู่ที่ 5 ต.คลองตาล
03 พฤษภาคม 2562
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 8/2 ม.5 ต.คลองตาล
11 เมษายน 2562
  ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณซอยเทศบาล 8/2 หมู่ที่ 5 ต.คลองตาล
11 เมษายน 2562
  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
11 เมษายน 2562
  ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษายน 2562
  ประกาศ การเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนนเทศบาล 18 หมู่ที่ 3 ต.คลองตาล
11 เมษายน 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสำโรง
08 มกราคม 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 18-008 ถ.เทศบาล 18(ถนนโพธาราม)
19 ธันวาคม 2561
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.18-008 ถนนเทศบาล 18 (ถนนโพธาราม)
23 พฤศจิกายน 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 8/4 ม.5 ต.คลองตาล
15 สิงหาคม 2561
  เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 8/4 ม.5 ต.คลองตาล
15 สิงหาคม 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 24 หมู่ที่ 3 ต.สามเรือน
06 กรกฎาคม 2561
  เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 24 หมู่ที่ 3 ต.สามเรือน
06 กรกฎาคม 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 1/3 (ซอยอาทิตย์ทอง) หมู่ที่ 2 ต.คลองตาล
06 กรกฎาคม 2561หน้าที่  First Previous Next Last  ทั้งหมด 18 หน้า
ข้อมูลที่ 1 ถึง 15 ทั้งหมด 261